×

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 0318 BV.

Handelend onder de naam Holland Dier Identiteit.

 

Artikel 1 - Definities/algemeen

a) Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan onder:

- voorwaarden: de Holland Dier Identiteit algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

- afnemer: degene aan wie de aanbieding is gericht of die aan Holland Dier Identiteit opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten of levering van zaken.

b) De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Holland Dier Identiteit en de afnemer gesloten overeenkomsten strekkende tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten.

c) Algemene (inkoop-)voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

d) Holland Dier Identiteit behoudt zich het recht voor ten allen tijden eenzijdig deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Van een wijziging in deze algemene verkoopvoorwaarden zult u van tevoren worden ingelicht met een e-mail naar het bij Holland Dier Identiteit bekende e-mail adres.

 

Artikel 2 - Offertes/prijzen

a) Tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend. Elke aanbieding van Holland Dier Identiteit kan slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.

b) De door de Holland Dier Identiteit opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn of vestigings­plaats van Holland Dier Identiteit, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd voor zover het niet consumenten betref, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Bijkomende kosten van verpakkingen, transport e.d. worden door Holland Dier Identiteit apart in rekening gebracht.

c) Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle offertes 4 weken geldig vanaf offerte datum. Daarna komt de offerte automatisch te vervallen.

 

Artikel 3 - Levering en levertijd

a) Door Holland Dier Identiteit opgegeven levertijden en andere data zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Holland Dier Identiteit schriftelijk, bij aangetekend schrijven, in gebreke te worden gesteld. Daarbij zal aan Holland Dier Identiteit een redelijke termijn worden gegund, waarbinnen deze alsnog kan nakomen. Als redelijke termijn geldt een periode van twee maanden na het verstrijken van de opgegeven levertijd.

b) Zodra zaken bij Holland Dier Identiteit ter afhaling dan wel bezorging gereed staan of de uit de dienstverlening voortvloeiende werkzaamheden zijn voltooid, gelden zaken als geleverd of diensten als verleend.

c) De afnemer is verplicht een levering op een eerder tijdstip dan door Holland Dier Identiteit is opgegeven te accepteren. Holland Dier Identiteit kan verkochte zaken in gedeelten leveren en factureren.

d) Voor het leveren van producten op eilanden binnen Europa wordt een extra toeslag in rekening gebracht.

 

Artikel 4 - Overmacht

a) Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die de normale nakoming van een verbintenis verhindert, en welke niet aan Holland Dier Identiteit is toe te rekenen. Als dergelijke omstandigheden (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) gelden in ieder geval: stakingen, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Holland Dier Identiteit afhankelijk is, maatregelen van overheidswege, algemene storingen in de energievoorziening of internet, algemene vervoersproblemen, storingen in ICT systemen etc.

b) Holland Dier Identiteit kan zich ook op overmacht beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Holland Dier Identiteit haar verbintenis had moeten nakomen.

c) Gedurende de toestand van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Holland Dier Identiteit zonder rechterlijke tussenkomst opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Holland Dier Identiteit niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, kunnen beide partijen de overeenkomst, met inachtneming van artikel 4d, ontbinden waarbij in dat geval geen verplichting tot schadevergoeding bestaat.

d) Heeft Holland Dier Identiteit bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan kan Holland Dier Identiteit het reeds geleverde deel afzonderlijk factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren. Voorstaande is niet van toepassing als het reeds geleverde dan wel lever­bare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 5 - Risico- en eigendomsovergang

a) De afnemer draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mochten ontstaan vanaf het moment van levering. Degene voor wiens rekening de organisatie van het transport komt draagt het onderhavige risico vanaf het moment waarop het transport aan­vangt, daarbij is deze gehouden het bedoelde risico op voldoende wijze te verzekeren.

b) De afnemer is verplicht vanaf de levering tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken op zijn kosten tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een naar naam en faam bekende verzekeringsmaatschappij.

c) Iedere levering van zaken door Holland Dier Identiteit aan de afnemer geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de afnemer al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van overeenkomst is gehouden met inbegrip van rente en kosten als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.

d) Holland Dier Identiteit kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door de afnemer, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de koopovereenkomst ontbinden en de door hem ge­leverde zaken terugnemen zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn. Alsdan verleent de afnemer Holland Dier Identiteit vrije toegang tot de geleverde zaken.

e) Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde daarop enig ander recht verlenen, behoudens indien sprake is van de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer.

 

Artikel 6 - Betaling

a) Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle betalingen vooruit. Indien partijen zijn overeengekomen dat de betaling niet vooruit zal geschieden, dient betaling door de afnemer op de door Holland Dier Identiteit aangegeven wijze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij partijen een andere betalingstermijn schriftelijk zijn overeengekomen. Betaling dient in alle gevallen plaats te vinden zonder korting of verrekening.

b) Door de afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats steeds tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats tot afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

c) De afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een vergoeding wegens renteverlies verschuldigd van 1% per maand, of indien de wettelijke rente hoger mocht zijn, de wettelijke rente. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover rente wordt berekend, verhoogd met de over dat jaar verschuldigde rente.

d) Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. In ieder geval is de afnemer het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten verschuldigd met een minimum van € 68,-.

 

 

Artikel 7 - Reclame

a) De afnemer is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Holland Dier Identiteit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De afnemer is gehouden Holland Dier Identiteit terstond schriftelijk in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De afnemer dient dit onder­zoek en de betreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 2 dagen na de levering.

b) De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de afnemer in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in artikel 7a tijdig te doen.

c) Holland Dier Identiteit staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken in relatie tot de hoogte van de prijs, als voor de kwaliteit van de dienstverlening, behoudens in geval van:

- niet inachtneming van door Holland Dier Identiteit en/of producent of importeur gegeven

  aanwijzingen en/of voorschriften.

- een ander dan normaal gebruik.

- gebreken voortkomend uit normale slijtage.

- montage of reparatie door derden.

- toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste

  Materialen.

- materialen of zaken die door de afnemer aan Holland Dier Identiteit ter bewerking zijn verstrekt.

- materialen, zaken en werkwijzen voor zover deze op uitdrukkelijke instructie van de afnemer zijn toegepast.

d) Indien Holland Dier Identiteit op grond van artikel 7c zaken vervangt, worden de vervangen zaken zijn eigendom. Indien de afnemer de zaken reeds in gebruik heeft genomen, is Holland Dier Identiteit gerechtigd de afnemer een gebruiksvergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding betreft de periode dat de zaak bij de afnemer of een derde in gebruik is geweest en staat in dezelfde verhouding tot de koopprijs als de gebruiksperiode tot de normale levensduur.

e) Transportschade dient direct bij aflevering schriftelijk/ handscanner aangegeven te worden bij de transporteur. Tevens dient de ontvanger 5 duidelijke foto’s te maken van de beschadigde verpakking en indien het geval, van de beschadigde goederen. Transportschade dient binnen 24 uur na levering gemeld te worden bij Holland Dier Identiteit incl. de 5 foto’s.

f) Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na schriftelijke goedkeuring van Holland Dier Identiteit, binnen 7 dagen en als het product onbeschadigd is, het product niet gebruikt, gedragen en/ of gewassen is en voorzien is van alle labels. De kosten voor retour zenden zijn voor uw eigen rekening.

g) Holland Dier Identiteit zal binnen vijf (5) werkdagen nadat het product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten. Onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten.

h) Indien het een garantie betreft, dan ontvangt u z.s.m. een nieuw product na ontvangst van het defecte product door Holland Dier Identiteit.

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

a) De aansprakelijkheid van Holland Dier Identiteit is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Holland Dier Identiteit beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaak en/of dienst.

b) Voor directe of indirecte schade aan personen, zaken of het bedrijf van de afnemer en/of derden als gevolg van gebreken in door Holland Dier Identiteit geleverde zaken en/of diensten is Holland Dier Identiteit niet aansprakelijk, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van de Holland Dier Identiteit.

 c) Holland Dier Identiteit is niet aansprakelijk voor gebreken in door Holland Dier Identiteit geleverde zaken en/of diensten welke het gevolg zijn van opzet of grove schuld van haar personeel of derden waarvan zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

d) Holland Dier Identiteit is, binnen een redelijke termijn, verplicht om in geval van schade veroor­zaakt door een gebrek in de geleverde zaak, voor zover hij deze zaak niet zelf heeft geproduceerd of in de EU heeft geïmporteerd, het adres van zijn leverancier, producent of importeur in de EU aan de afnemer bekend te maken.

e) Kan Holland Dier Identiteit niet aan de verplichting van artikel 8d voldoen, of heeft Holland Dier Identiteit de zaak zelf geproduceerd of in de EU geïmporteerd, dan is hij niet verder aansprakelijk dan waartoe hij op grond van de Wet (art. 6:185-193 BW) is gehouden.

f) Holland Dier Identiteit is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt doordat het in voorraad hebben, verhandelen etc. van de geleverde zaak inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde.

 

 

Artikel 9 – Merk en merknaam

Holland Dier Identiteit gebruikt eigen merken in het handelsverkeer. Holland Dier Identiteit blijft met zijn handen af van andermans merken en eist zulk gedrag, waar het onze producten betreft, ook van onze klanten.

Holland Dier Identiteit producten worden over het algemeen onder eigen “merknaam” aan u geleverd. Het is niet toegestaan Holland Dier Identiteit producten onder een andere “merknaam” te verkopen, aan te prijzen of ernaar te verwijzen. Een en ander in de ruimste zin te interpreteren.

Indien Holland Dier Identiteit u producten levert zonder “merknaam” is het u verboden daar een “merk” aan te verbinden, het product aan te prijzen onder een “merk” of naar een “merk” te verwijzen, waarvan u weet, had kunnen weten of had moeten weten dat het door u gebruikte “merk” beschermd is. Een en ander is in het ruimste zin te interpreteren.

Onder “merk” en “merknaam” worden mede verstaan: logo, model, specifieke reclame uiting, of enige andere vorm van intellectueel eigendom. Een en ander is in het ruimste zin te interpreteren.

 

 

Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen

a) Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

b) In aanvulling van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen Holland Dier Identiteit en afnemer, in geval de Arrondissementsrechtbank bevoegd is, ter berechting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank in het rechtsgebied waarin Holland Dier Identiteit statutair gevestigd is.

 

 

Artikel 11 - AVG 2018 - Privacy- en cookiepolicy

Holland Dier Identiteit, gevestigd aan de Arnhemseweg 36, 6731 BT Otterlo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Arnhemseweg 36, 6731 BT Otterlo

+31 318 595502

info@dieridentiteit.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Holland Dier Identiteit verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten of informatie wenst te ontvangen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bedrijfsnaam (indien van toepassing).

Persoonsnaam (voor en achternaam).

Adresgegevens.

Land.

BTW nummer (indien van toepassing).

KvK nummer  (indien van toepassing).

E-mail adres.

Telefoonnummer.

Bankrekeningnummer.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dieridentiteit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Holland Dier Identiteit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

• Uw bestelling leveren
Voor uw bestelling hebben wij uw bedrijfs- of uw voor en achtenaam, e-mailadres(sen), adres(sen) en soms ook uw telefoonnummer, BTW-nummer, KvK nummer en rekeningnummer nodig. Hiermee kunnen wij u bestelling uitvoeren en laten bezorgen door een pakketdienst en u op de hoogte houden over uw bestelling.

 

• UW account
In uw account in de webshop(s) van Holland Dier Identiteit. slaan we onder andere de volgende informatie op: voor- en achternaam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en eventueel door u opgegeven overige informatie. Handig, want dan hoeft u deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over uw eerdere bestellingen die u op onze website hebt geplaatst, dan kunt u deze makkelijk terugvinden bij een eventuele volgende bestelling.

 

• Klantenservice
U kunt met ons bellen en mailen. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Gegevens over het telefoongesprek met u kunnen geregistreerd worden. U helpt ons zo bij analyses en verbetering van onze diensten.

 

• Nieuwsbrieven
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties enz. Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de link onderaan in elke nieuwsbrief.

 

• Fraude
Op fraude zit niemand te wachten, ook wij niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als het moet, geven wij klantgegevens aan de bevoegde overheidsinstanties.

 

• Achteraf betalen
Standaard is vooruitbetalen. Alleen in een goede bewezen handelsrelatie kunnen wij daar vanaf wijken. Als u als bedrijf artikelen wilt kopen op factuur, kunnen wij uw kredietwaardigheid toetsen. Wij kunnen daarbij gebruikmaken van externe bureaus. Voor dat kredietonderzoek kunnen wij uw gegevens aan anderen geven, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken. Daarnaast kunnen wij u bellen om u te herinneren aan een factuur die is verlopen. Soms voeren anderen dat telefoongesprek voor ons. Ook kunnen wij uw gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseert.

 

• Zakelijke klanten en partnerprogramma
Van onze zakelijke klanten en partners slaan wij gegevens op die door hen verstrekt worden aan ons voor de verwerking van de bestelling. 
De aan ons verstrekte persoonlijke, of bedrijfsgegevens worden met dezelfde vertrouwelijkheid behandeld als die van onze andere klanten.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Holland Dier Identiteit gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies

die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren u persoonsgegevens zolang de wet voorschrijft of andere instantie ons verplichten dit langer te bewaren en zolang er uitzicht is dat onze handelsrelatie voortduurt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen u persoonsgegevens met:

Onze vervoerders.

Onze accountant.

De belastingdienst.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Holland Dier Identiteit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dieridentiteit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u en niet door een ander is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Holland Dier Identiteit wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Holland Dier Identiteit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via info@dieridentiteit.nl

 

Holland Dier Identiteit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Holland Dier Identiteit verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, vragen wij om een verklaring dat ook zij werken met eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als wij. Holland Dier Identiteit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.